• با این روش بدون نیاز به وارد شدن اکانت شما در کوتاه ترین زمان اکانت شما شارژ خواهد شد