خرید آیدی سه حرفی 7B3 بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی 7B3 بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی JF9 بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی JF9 بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی 9EG بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی 9EG بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی 5EB بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی 5EB بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی 51F بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی 51F بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی S6Q بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی S6Q بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی QV5 بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی QV5 بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی 4_9 بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی 4_9 بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی G7F بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی G7F بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی _T6 بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی _T6 بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی _G6 بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی _G6 بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی VJ6 بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی VJ6 بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی _QH بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی _QH بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی 9N5 بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی 9N5 بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی 38K بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی 38K بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی 53B بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی 53B بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی UZ6 بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی UZ6 بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی WY2 بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی WY2 بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی WZ7 بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی WZ7 بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی X05 بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی X05 بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی VXH بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی VXH بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی Y48 بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی Y48 بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی Z38 بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی Z38 بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی Y29 بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی Y29 بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی ZJ5 بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی ZJ5 بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی Z65 بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی Z65 بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی XV5 بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی XV5 بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی 52Z بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی 52Z بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی Z42 بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی Z42 بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی TZ5 بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی TZ5 بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی 7C2 بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی 7C2 بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی XE2 بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی XE2 بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی XE6 بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی XE6 بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی TQ6 بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی TQ6 بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی KP3 بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی KP3 بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی XE8 بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی XE8 بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی KT8 بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی KT8 بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی TQ5 بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی TQ5 بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی YQ0 بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی YQ0 بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی YQ3 بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی YQ3 بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

امروزه با رشد شبکه‌های اجتماعی و بازی‌های آنلاین، شاهد به وجود آمدن مفهومی چون ایدی هستیم. ایدی در واقع یک ترکیب عدد و حرف است که به منظور تفکیک کاربران یک اپلیکیشن از هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. هر کاربر باید یک ایدی یونیک داشته باشد تا سایر افراد بتوانند او را از طریق ایدی خود پیدا کنند و همچنین تمامی کاربران از این طریق این ایدی هم تفکیک شوند.

در چنین شرایطی به واسطه حضور تعداد بسیار زیادی از کاربران در برنامه‌های مختلف، دسترسی به یک ایدی با تعداد حروف کم بسیار سخت است و به سختی ممکن است کاربران بتوانند یک ایدی کوتاه برای اکانت خود انتخاب کنند.

البته که این امکان برای شما وجود دارد تا بتوانید با خرید ایدی 3 حرفی، ID اکانت خود را تغییر دهید و از یک ایدی فوق العاده کوتاه استفاده کنید. اگر گیمر و کاربر بازی پلاتو هستید، امکان خرید ایدی 3 حرفی بازی پلاتو برای شما وجود دارد. در ادامه شما را با نحوه خرید ایدی‌های خاص برای بازی پلاتو آشنا کرده و در مورد مزایا استفاده از این ایدی‌ها اطلاعات جامع و کاملی را به شما ارائه خواهیم کرد.

بازی پلاتو چیست؟

اپلیکیشن پلاتو یک سرویس برای انجام بازی‌های آنلاین و چت گروهی است. در واقع این برنامه یک شبکه اجتماعی است که در کنار امکان چت کردن با سایر کاربران به شما این اجازه را می‌دهد تا بتوانید بیش از 30 بازی مختلف را به صورت آنلاین با دوستان خود تجربه کنید.

آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که پلاتو در سراسر جهان بیش از 20 میلیون گیمر فعال دارد و در ایران نیز این پلتفرم توانسته جایگاه ویژه‌ای پیدا کند. به دلیل ساختاری که پلاتو دارد، در این سرویس شاهد ایدی هستیم که به هر کاربر یک ایدی یونیک ارائه می‌شود.

مزایا استفاده از ایدی 3 حرفی

پیش از آن که بخواهیم شما را با نحوه خرید ایدی 3 حرفی بازی پلاتو آشنا کنیم، بهتر است تا در مورد مزایا استفاده از این ایدی‌ها اطلاعات جامع و کاملی را به شما ارائه دهیم. در صورتی که ایدی اکانت خود در بازی پلاتو را تبدیل به یک ایدی 3 حرفی کنید، می‌توانید به مزایا زیر دسترسی پیدا کنید:

افزایش جذابیت اکانت

در وهله اول، یکی از مهم ترین مزایایی که خرید ایدی 3 حرفی بازی پلاتو برای شما دارد، افزایش جذابیت اکانت است. در واقع افرادی که چنین ایدی‌های خاص و کوتاهی دارند، در بازی پلاتو می‌توانند سایر افراد را جذب خود کنند. در واقع می‌توان گفت داشتن ایدی 3 حرفی یکی از خاص ترین دارایی‌ها در بازی پلاتو محسوب می‌شود و اگر شما جز افرادی هستید که چنین ایدی دارند، می‌توانند اکانت با کلاسی داشته باشند.

سرعت بالا در پیدا کردن شخص از طریق ایدی

اگر بخواهیم ایدی را در دنیا مجازی با یک مفهوم در دنیا واقعی مطابقت دهیم باید گفت که ایدی مثل مواردی چون کد ملی، شماره تلفن و یا پلاک خودرو است. مثل تمامی این مفاهیم، ایدی هر شخص یکتا بوده و همچنین شما می‌توانید از طریق آن افراد مورد نظر خود را پیدا کنید.

در چنین شرایطی اگر یک فرد کد ملی و یا شماره تلفن بسیار رندی داشته باشد، بی شک به خاطر سپردن و پیدا کردن افراد از این طریق آسان تر خواهد بود. در دنیا مجازی نیز برای پیدا کردن افراد نیاز است تا از ایدی استفاده کنید. اگر ایدی شما کوتاه و یا بسیار رند باشد، این روند بسیار سریع تر و آسان تر خواهد بود.

اگر بخواهیم مثالی در این زمینه به شما ارائه دهیم باید گفت که اگر ایدی شما یک ترکیب چند ده کاراکتر از حروف و اعداد باشد، بی شک به خاطر سپردن و استفاده از آن برای پیدا کردن شما سخت خواهد بود. اما حال فرض کنید که ایدی بازی پلاتو شما تنها 3 حرف باشد، می‌توان سریعا آن را حفظ و از آن استفاده کرد.

افزایش قیمت اکانت بازی پلاتو

از دیگر مزایایی خرید ایدی 3 حرفی بازی پلاتو برای کاربران دارد، افزایش ارزش و قیمت اکانت بازی پلاتو است. در واقع همان طوری که بیان کردیم، داشتن یک اکانت با ایدی 3 حرفی در بازی پلاتو مثل داشتن یک شماره فوق العاده رند است. مسلما شماره‌های رند در دنیا واقعی قیمت بسیار زیادی دارند. در برنامه پلاتو و در فضا مجازی نیز اکانت‌هایی که ایدی‌های سه حرفی و کوتاهی دارند نیز قیمت بالاتری خواهند داشت.

در صورتی که قصد دارید تا ارزش اکانت خود را بالا ببرید، پیشنهاد ما این است که ایدی اکانت بازی پلاتو خود را تغییر دهید و با خرید یک ایدی 3 حرفی، ارزش حساب خود را بیشتر کنید.

تعداد ایدی‌های سه حرفی بازی پلاتو

 یکی از سوالات مهمی که کاربران همواره مطرح می‌کنند این است که در کل چه تعداد ایدی سه حرفی در بازی پلاتو وجود دارد؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که بر اساس علم ریاضیات می‌توان محاسبه کرد که کل تعداد ایدی‌های سه حرفی که می‌توانید در بازی پلاتو ایجاد کرد 46656 عدد است. در واقع همان طوری که مشاهده می‌کنید تعداد محدودی از ایدی‌های سه حرفی وجود دارد و در حال حاضر نیز بخش قابل توجهی از این ایدی‌ها پر شده و تنها تعداد محدودی باقی مانده است.

یکی از موضوعات جالبی که باید به آن توجه داشته باشید این است که تعداد گیمرهای و کاربران پلتفرم پلاتو نزدیک به 20 میلیون است. با محاسبات ریاضی می‌توان گفت که تقریبا از هر 500 گیمر در بازی پلاتو، تنها 1 نفر می‌تواند به ایدی 3 حرفی دسترسی پیدا کند. به همین دلیل پیشنهاد ما این است که اگر قصد دارید تا اکانت خود را خاص و جذاب کنید، به سرعت اقدام به خرید ایدی 3 حرفی برای بازی پلاتو کنید.

بهترین روش برای خرید ایدی 3 حرفی پلاتو

پس از آن که شما را با مزایا خرید و استفاده از ایدی 3 حرفی پلاتو آشنا کردیم، حال نیاز است تا در مورد بهترین روش خرید این ایدی اطلاعات کاملی را به شما ارائه دهیم. در حال حاضر امکان خرید ایدی 3 حرفی بازی پلاتو از طریق وب سایت تاپ جم شاپ برای شما وجود دارد.

مجموعه تاپ جم شاپ، تمامی ایدی‌های 3 حرفی پلاتو را که در اختیار دارد، با قیمت بسیار پایین و مقرون به صرفه عرضه می‌کند. قیمت ایدی‌های 3 حرفی که می‌توانید از طریق وب سایت تاپ جم شاپ خریداری کنید، بسیار اقتصادی و مقرون به صرفه تر از قیمت سایر وب سایت‌ها به حساب می‌آید.

یکی از مهم ترین مزایایی که مجموعه تاپ جم شاپ دارد، امکان پرداخت امن است. در واقع پس از انتخاب ایدی 3 حرفی، شما می‌توانید فرایند پرداخت هزینه‌های خرید ایدی 3 حرفی را به صورت آنلاین و از طریق درگاه‌های معتبر انجام دهید.

پس از خرید ایدی 3 حرفی از طریق مجموعه تاپ جم شاپ، به سرعت خرید شما از سوی کارشناسان این مجموعه پردازش می‌شود و حداکثر تا 1 ساعت پس از پرداخت شارژ، ایدی سه حرفی به شما ارائه می‌شود و می‌توانید به راحتی ایدی خود را تغییر دهید.

تمامی این موارد در کنار هم باعث می‌شود تا اگر قصد دارید که یک ایدی خود در برنامه پلاتو را تغییر دهید، بتوانید با خیال آسوده از مجموعه تاپ جم شاپ ایدی‌های سه حرفی را خریداری و از آن‌ها استفاده کنید.