آیتم های کمیاب و شاپ بازی پلاتو

                                                                                                                                            

 

خرید آیدی سه حرفی 59P بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی 59P بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی 7B3 بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی 7B3 بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی KZ7 بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی KZ7 بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی JF9 بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی JF9 بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی 0P6 بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی 0P6 بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی Y1B بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی Y1B بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی XH7 بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی XH7 بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی 9EG بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی 9EG بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی Y3A بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی Y3A بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی 96A بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی 96A بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی HE2 بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی HE2 بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی 5EB بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی 5EB بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی QU2 بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی QU2 بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی 51F بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی 51F بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی KVG بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی KVG بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی Z3C بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی Z3C بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی S6Q بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی S6Q بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی X2K بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی X2K بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی 7X9 بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی 7X9 بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی QV5 بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی QV5 بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی 4HD بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی 4HD بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی 2_5 بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی 2_5 بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی 4_9 بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی 4_9 بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی G7F بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی G7F بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی 3K9 بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی 3K9 بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی _T6 بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی _T6 بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی VG9 بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی VG9 بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی 7GQ بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی 7GQ بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی _R8 بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی _R8 بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی _G6 بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی _G6 بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی 5R_ بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی 5R_ بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی _KC بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی _KC بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی VJ6 بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی VJ6 بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی _QH بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی _QH بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی 9N5 بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی 9N5 بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی 1X3 بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی 1X3 بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی 38K بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی 38K بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی OF6 بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی OF6 بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی GXI بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی GXI بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

خرید آیدی سه حرفی 53B بازی پلاتو
خرید آیدی 3 حرفی بازی پلاتو

خرید آیدی سه حرفی 53B بازی پلاتو

100,000 تومان

10 امتیاز

پلاتو یک شبکه اجتماعی است که شما می‌توانید دوستان خود را در کنارهم جمع کنید و همانند تلگرام با یکدیگر چت کنید و گروه تشکیل دهید. اما پلاتو بر خلاف سایر شبکه های اجتماعی با هدف بازی طراحی شده‌است تا شما بتوانید دوستان  خود را به بازی های مختلف دعوت کنید.
بازی‌های این اپ جذاب به صورتی طراحی شده‌اند که شما می‌توانید بدون باگ عجیب و غریب همه بازی‌ها را امتحان کنید و از آن‌ لذت ببرید.

در حال حاضر پلاتو بیشتر از ۴۰ بازی دو نفره و گروهی دارد که هرکدام با جذابیت های خاص خود و برای اهداف خاصی طراحی شده‌اند. برای مثال بازی شطرنج یک بازی استراتژیک بوده و بازی بولینگ مهارت استفاده از تاچ گوشی شما را به چالش می‌کشد.
این اپ بازی‌هایی از ۲نفره تا ۹ نفره را ساپورت می‌کند که می‌توانید با تغییر تنظیمات هر بازی وارد بازی‌های درحال اجرایی شوید که برای مثال برای ۹ نفر طراحی شده اما در حال حاضر ۳ نفر در آن بازی می‌ کنند.

همانطور که در اکانت پرمیوم تلگرام مشاهده کردید، شما نسبت به سایرین از مزایا و فیچر هایی برخوردار هستید که استفاده از این اپ را برای شما لذت بخش‌تر می‌کند.
در پلاتو نیز به همین صورت است. شما می‌توانید با رسیدن به امتیازات بالا و یا شرکت در تورنومنت های مختلف سکه و آیتم های مختلفی به دست آورید.

 

آیتم پلاتو چیست؟


منظور از آیتم، امکاناتی است که به شما کمک می‌کند تا در هر بازی که انجام می‌دهید یا چت می‌کنید لذت بیشتری ببرید.
برای مثال آیتم‌های بیلیارد به شما کمک می‌کنند تا بتوانید هنگام بازی از چوب بیلیارد زیباتری متناسب با سلیقه خود استفاده کنید یا تم زمینه میز بیلیارد را تغییر دهید، یا از سایر امکاناتی که برای بازی بیلیارد ساخته شده است استفاده کنید و از بازی خود نهایت لذت را ببرید.


چگونه آیتم مورد نظر خود را خریداری کنیم؟


برای خرید ایتم های کمیاب پلاتو از فروشگاه تاپ جم شاپ کافی است از لیست بالا آیتم خود را انتخاب کنید و وارد صفحه خرید و پرداخت آیتم مورد نظر شوید و با پر کردن فیلدهای مربوط به اطلاعات حساب خود این ایتم ها را خریداری کنید تا در کوتاه ترین فرصت این ایتم ها برای شما فعال شوند.